• Persoonlijke aandacht
 • Deskundig advies
 • Meubels op maat

Wij vinden de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van groot belang. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Van den Oever Wonen & Slapen houdt zich aan de eisen van de geldende privacy wetgeving. Hieronder lees je meer over hoe wij omgaan met persoonlijke informatie en cookies.

Persoonlijke informatie

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet je e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 • je domeinnaam maar niet je e-mailadres
 • je e-mailadres als je dit aan ons communiceert
 • de domeinnaam van andere sites die je raadpleegde om naar onze site te gaan
 • alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze site raadpleegt
 • alle informatie die je vrijwillig verstrekt door invullen van formulieren op onze website

De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies

Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek).

 • om je voorkeuren te registreren
 • om vroegere activiteiten op de site te registreren
 • om je bij het volgende bezoek een betere dienstverlening te bieden.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze derde partijen treden hierbij op als onze verwerker en wij dragen zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor ons optreden als verwerker hebben met ons een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij persoonsgegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons.

Voor het overige verstrekken wij alleen gegevens aan derden met jouw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen.

Doorgifte buiten Europa

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ons ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bepaling van de bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor Van den Oever Wonen & Slapen de gegevens heeft verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

Jouw rechten

Je hebt het recht ons te verzoeken inzage te verlenen in jouw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Een verzoek om inzage en/of correctie kun je aan ons richten door telefonisch contact met ons op te nemen via 0345-580900 of per e-mail via info@oeverwonen.nl. Indien je jonger bent dan 16 jaar, dienen dergelijke verzoeken te worden gedaan door je ouder (of wettelijk vertegenwoordiger). De reactie zal dan ook worden gestuurd naar de ouder (of wettelijk vertegenwoordiger).

Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het gebruik van persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden en/of de (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketing informatie door dit verzoek schriftelijk te richten aan:

Van den Oever Wonen & Slapen
De Elzenhof 9
4191 PA Geldermalsen

Je kunt je verzoek per e-mail ook richten aan info@oeverwonen.nl. Wij zullen je dan geen (verdere) marketinginformatie sturen. In de e-mails die wij je sturen via e-mail service, alsmede in overige door ons gestuurde marketinginformatie, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je hiervan gebruik maakt, zul je dergelijke berichten niet meer ontvangen. Voor informatieberichten kun je, je niet afmelden. Houd er alstublieft rekening mee dat jouw wijziging zo spoedig mogelijk wordt verwerkt; maar we kunnen niet uitsluiten dat jouw verzoek tot wijziging kruist met een reeds verzonden uiting, we doen ons uiterste best dit te voorkomen.

Contact

Voor vragen of opmerkingen aangaande het privacy statement kun je contact opnemen via e-mail info@oeverwonen.nl of per telefoon via 0345-580900.

Bijlage: Van den Oever Wonen & Slapen

Van den Oever Wonen & Slapen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Van den Oever Wonen & Slapen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Van den Oever Wonen & Slapen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de uitlevering van producten zoals onze meubelen;
 • Het uitvoering geven aan een opdracht;
 • Het uitvragen van (anonieme) feedback over onze dienstverlening.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeenkomst tot levering of opdracht tot het verrichten van werkzaamheden

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever Wonen & Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Adresgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna gedurende maximaal 20 jaar om u gedurende het gebruik van uw product de service te kunnen verlenen die u van ons gewend bent.

Verwerking van persoonsgegevens van geïnteresseerden

Persoonsgegevens van geïnteresseerde worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming door het invullen van het contactformulier of door het bezoeken van de showroom en het laten opmaken van een offerte op naam.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever Wonen & Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een geïnteresseerde, maximaal 6 maanden.

Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten

Persoonsgegevens van sollicitanten worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Werving van personeel

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever Wonen & Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Informatie over uw loopbaanverleden en opleidingen

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een sollicitatie heeft lopen en daarna nog maximaal 4 weken, tenzij er wordt overeengekomen dat de sollicitatie in portefeuille mag worden bewaard, dan maximaal 1 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens in verband met cameratoezicht

Persoonsgegevens van Medewerkers/bezoekers worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Vergroten van de veiligheid en ter voorkoming van fraude en/of diefstal in en rond onze onderneming.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Er is een gerechtvaardigd belang voor het toepassen van cameratoezicht ter beveiliging van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen die aan de zorg van de verantwoordelijke zijn toevertrouwd.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) maakt Van den Oever Wonen & Slapen gebruik van de volgende persoonsgegevens:

 • Beelden/Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende maximaal 4 weken, tenzij er strafbare feiten worden vastgelegd op de camera’s of ter ondersteuning kunnen bieden bij de opsporing van een strafbaar feit.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de geabonneerde over onze nieuwste collecties, aanbiedingen en acties.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Toestemming voor toesturen van de nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever Wonen & Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van websitebezoekers

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Van den Oever Wonen & Slapen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het verbeteren en optimaliseren van onze website

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Er is een gerechtvaardigd belang om de website te kunnen verbeteren. Daarnaast is het nodig om onze website goed te laten functioneren.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Van den Oever Wonen & Slapen de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Domeinnaam;
 • IP-adres
 • Domeinnaam van andere websites die zijn geraadpleegd om naar deze website te gaan;
 • Alle informatie met betrekking tot de pagina’s die je op onze website raadpleegt.

Uw persoonsgegevens worden door Van den Oever Wonen & Slapen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende maximaal 6 maanden.

Cookies

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken verwijzen wij u naar onze Cookie Policy. Voor het plaatsen van sommige cookies vragen wij uw toestemming. Andere cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website en om de kwaliteit en effectiviteit van website te verbeteren.

Om het gebruik van onze website in kaart te brengen en te analyseren, maken wij gebruik van Google Analytics. De cookies maken dat wij kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht en welke pagina’s van de website worden bekeken. Voor informatie over de functionaliteit van en gegevensverwerking verwijzen wij u naar Privacy statement van Google. De informatie wordt verwerkt in statistieken en wordt gebruikt om de website te optimaliseren. De verzamelde informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren.

Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het programma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit programma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van onze website;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van bezorging van producten.
 • Het verzorgen van onze nieuwsbrieven

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Van den Oever Wonen & Slapen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Van den Oever Wonen & Slapen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

Contactgegevens:

Van den Oever Wonen & Slapen
De Elzenhof 9
4191 PA Geldermalsen
info@oeverwonen.nl

 • De Elzenhof 9
  4191 PA Geldermalsen
 • 0345 580 900
Openingstijden
 • Maandag 13.00 - 17.30
 • Dinsdag 09.30 - 17.30
 • Woensdag 09.30 - 17.30
 • Donderdag 09.30 - 17.30
 • Vrijdag 09.30 - 17.30
 • Zaterdag 09.30 - 17.00
 • Zondag Gesloten
 • Persoonlijke aandacht
 • Rolstoel toegankelijk
 • Deskundig advies
 • Meubels op maat
Design & development: Pixel Creation